اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1361 مورخ:[0000-00-00 00:00:00]

»
»اطلاعیه مهم انتخاب واحد
چاپ این صفحه

 اندسته از دانشجویانیکه تا کنون انتخاب واحد نکرده اندتا 5 مهرماه معلت دارند انتخاب واحد نمایند. در غیراینضورت برایشان مرخصی تحصیلی محسوب میشود.

واحد آموزش