گرافیک -گرافیک - کد صفحه : 236

کد درس نام درس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی نوع درس پیش نیاز
603 معارف اسلامی1 2 0 عمومی  
602 زبان  انگلیسی 3 0 عمومی  
601 ازبان فارسی 3 0 عمومی  
604 اخلاق و تربیت اسلامی 2 0 عمومی  
605 تربیت بدنی1 0 1 عمومی  
607 تدانش جمعیت و خانواده 2 0 عمومی  
225001 ریاضی عمومی  3 0 پایه  
225002 فیزیک نور 2 0 پایه  
225003 آزمایشگاه فیزیک نور 0 1 پایه  
22501 هندسه نقوش سنتی 1 2 اصلی  
22502 شناخت هنر گرافیک1 2 0 اصلی  
22503 ترسیمات هندسی  1 1 اصلی 22501
22504 چاپ ماشینی 0 2 اصلی 22509
22505 ارتباطات و تبلیغات 2 0 اصلی  
22506 شناخت هنر گرافیک2 2 0 اصلی 22502
22507 روش تحقیق 2 0 اصلی  
22508 تجزیه و تحلیل آثار گرافیکی 2 0 اصلی  
22509 چاپ سیلک اسکرین 1 1 تخصصی  
22510 طراحی 5 1 1 تخصصی  
22511 کارگاه صفحه ارایی 0 2 تخصصی  
22512 تصویرسازی 1 1 تخصصی  
22513 کاربرد خط در گرافیک 1 1 اصلی  
22514 تکنولوژی و کارگاه گرافیک1 1 2 اصلی 22512و22511
22515 طراحی6 1 1 تخصصی 22510
22516 طراحی تحلیلی 1 1 تخصصی 22515
22517 کامپیوتر گرافیک 1 1 1 تخصصی  
22518 تکنولوژی  و کارگاه بسته بندی 1 2 تخصصی  
22519 تکنولوژی و کارگاه گرافیک2 1 2 تخصصی  
22520 تکنولوژی و کارگاه گرافیک 3 1 2 تخصصی 22519
22521 پروژه نهایی 0 2 تخصصی  
22522 اصول سرپرستی 2 0 تخصصی  
22523 گرافیک محیطی 1 1 تخصصی 22519
22524 کامپیوتر گرافیک 2 1 1 تخصصی 22517
22525 کارآفرینی 1 2 تخصصی  
22526 کارآموزی  0 2 کاراموزی