کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان - کد صفحه : 178

 

گروه عمران

مجموعه دروس دوره کاردانی عمران در پنج جدول (الف،ب،ج،د،ه )

              

الف ) دروس عمومی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

101

ادبيات فارسی

3 پيش نياز

-

3

102

زبان خارجه

-

-

2

103

انديشه اسلامی

-

-

2

106

دانش جمعین خانواده

-

-

2

104

اخلاق و تربیت اسلامی

-

1

-

105

تربيت بدنی

ج) دروس پايه

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

7

-

3

11001

رياضی عمومی

11001 همزمان

1

1

11002

فيزيک حرارت و آزمايشگاه

11001 همزمان                5  ( پيش نياز)

-

2

11003

فيزيک مکانيک

-

2

-

11004

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

             د) دروس اصلی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

1101

زمين شناسی و مصالح ساختمانی

11001 همنياز      8 پيش نياز

-

2

1102

محاسبات فنی (1)

1102  پيش نياز

-

2

1103

محاسبات فنی (2)

11002 و 11004    پيش نياز

-

2

1104

اجزای ماشين و موتور

102  پيش نياز

-

2

1105

زبان فنی

-

-

1

1106

قوانين و روابط کار

-

-

1

1107

ايمنی و بهداشت ساختمان

 

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

11001  پيش نياز

1

2

1108

نقشه برداری و عمليات

11001 و 1102 و 1101  پيش نياز

1

1

1109

مکانيک خاک و آزمايشگاه

1101   پيش نياز

-

2

1133

تکنولوژی بتن

1101   پيش نياز

1

-

1134

آزمايشگاه تکنولوژی بتن

1104   پيش نياز

-

2

1111

ماشين آلات ساختمانی و راهسازی

11002   پيش نياز

-

2

1112

تاسيسات برقی و مکانيکی

-

1

1

1113

کارهای چوبی و کارگاه

-

1

-

1114

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

-

1

-

1116

تعمير و نگهداری ساختمان

              ه ) دروس تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

1101 و 11004   پيش نياز

-

2

1131

اجزای ساختمان

1101 و 11004   پيش نياز 

1

-

1132

کارگاه اجزای ساختمان

11004 و 1131    پيش نياز

1

1

1117

نقشه کشی اجرائی

1131 و 11004    پيش نياز

1

2

1118

اجرای ساختمان با مصالح سنتی و پروژه

1118  همزمان

-

2

1119

اجرای ساختمان بتنی

1118  همزمان

-

2

1120

اجرای ساختمان فلزی

1131 و 1109 و 11004    پيش نياز

-

3

1121

محوطه سازی

1117 و 1131 و 1109      پيش نياز

1

1

1122

متره و برآورد

1131 و 1111     پيش نياز

-

2

1123

تجهيز و اداره کارگاه

بعد از گذراندن ترم دوم

2

 

1124

کارآموزی

بعد از گذراندن تمامی واحدها ( اتمام درس )

4

 

1125

کارورزی