کاردان فنی عمران-نقشه برداری - کد صفحه : 179

 

 

گروه نقشه برداری

مجموعه دروس دوره کاردانی نقشه برداری ژئودزی در پنج جدول ( الف،ب،ج،د،ه ) فهرست شده اند .

                                                 الف ) دروس پيش دانشگاهی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

 

 

2

7

رياضی پيش

 

 

2

5

فيزيک پيش

 

 

2

3

زبان پيش

  ب ) دروس عمومی    

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

101

ادبيات فارسی

3 پيش نياز

-

3

102

زبان خارجه

-

-

2

103

انديشه اسلامی

-

-

1

106

تنظيم جمعيت و خانواده

-

-

2

104

عرفان عملی در اسلام

-

1

-

105

تربيت بدنی

                  ج) دروس پايه

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

 

4

112001

رياضيات عمومی

112001    پيش نياز

 

2

112002

رياضيات کاربردی

112001   همزمان

 

2

112003

فيزيک نور

               د) دروس اصلی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

112001 و 11201   پيش نياز

-

2

11219

تئوری خطاها

-

-

2

11220

شناخت مصالح ساختمانی و عمليات کارگاهی

11220  پيش نياز          11205  همزمان

-

2

11221

راهسازی

زبان خارجه ( عمومی)

-

2

11222

زبان فنی

112003 و 11214     پيش نياز

1

1

11223

تعمير و نگهداری وسايل نقشه برداری و ژئودزی

-

-

2

11224

کمکهای اوليه وکلياتی درباره بهداشت فردی

   ه ) دروس تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

112001 و 11212    همزمان

-

2

11201

نقشه برداری 1

11201  همزمان

2

-

11202

عمليات نقشه برداری 1

11201  پيش نياز     11219  همزمان

-

3

11203

نقشه برداری 2

11203   همزمان

2

-

11204

عمليات نقشه برداری 2

11203  پيش نياز

-

2

11205

نقشه برداری مسير

11210  همزمان

1

-

11206

عمليات نقشه برداری مسير

11201  پيش نياز    11205  همزمان

-

1

11207

نقشه برداری زير زمينی

112001   همزمان

-

2

11208

فتوگرامتری 1 مقدماتی

11208    همزمان

2

-

11209

عمليات فتوگرامتری مقدماتی

11208   پيش نياز

-

3

11210

فتوگرامتری 2

11210   همزمان

1

-

11211

عمليات فتوگرامتری 2

-

-

2

11212

کارتو گرافی

11212   همزمان

3

-

11213

عمليات کارتوگرافی

11203   همزمان

-

2

11214

ژئودزی 1

11214   همزمان

1

-

11215

عمليات ژئودزی 1

11214 و 112002   پيش نياز

-

3

11216

ژئودزی 2 و محاسبات

11214   پيش نياز

-

3

11217

نجوم

11217   همزمان

2

-

11218

عمليات نجوم

کارآموزی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

11205 و 11210 و 11214 و 11217   پيش نياز

5

-

11225

اردوی عمليات زمينی

11201 و 11203 و 11207  پيش نياز

1

-

11226

اردوی عملياتی زير زمينی