هنرهای تجسمی- نقاشی - کد صفحه : 237

کد درس نام درس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی نوع درس پیش نیاز
603 معارف اسلامی1 2 0 عمومی  
602 زبان  انگلیسی 3 0 عمومی  
601 ازبان فارسی 3 0 عمومی  
604 اخلاق و تربیت اسلامی 2 0 عمومی  
605 تربیت بدنی1 0 1 عمومی  
606 دانشجمعیت و خانواده 2 0 عمومی  
224001 فیزیک نور 2 0 پایه  
224002 آزمایشگاه فیزیک نور 0 1 پایه  
224003 ریاضی عمومی  3 0 پایه  
22401 مبانی هنرهای تجسمی  3 1 2 اصلی  
22402 عکاسی 2 0 2 اصلی  
22403 هنر اسلامی 2 0 اصلی  
22404 گرافیک کامپیوتری 1 1 اصلی  
22405 تاریخ نقاشی شرق 2 0 اصلی  
22406 بازشناسی طرحهای سنتی 2 0 اصلی  
22407 اصول ارائه اثر هنری 2 0 اصلی  
22408 نقاشی 2 0 3 اصلی   
22409 مدیریت و سرپرستی 2 0 اصلی  
22410 طراحی3 0 3 تخصصی  
22411 طراحی4 0 3 تخصصی 22410
22412 مواد و وسایل نقاشی2 1 1 تخصصی  
22413 اسلوبهای نقاشی 2 1 2 تخصصی  
22414 اسلوبهای نقاشی 3 1 2 تخصصی 22413
22415 نقاشی 3 0 2 تخصصی 22408
22416 نقاشی 4 0 2 تخصصی 22415
22417 نقاشی 5 0 2 تخصصی 22416
22418 چاپ دستی 2 1 2 تخصصی  
22419 حجم سازی1 0 2 تخصصی  
22420 حجم سازی 2 0 2 تخصصی 22419
22421 شناخت فن دیوار نگاری 0 2 تخصصی  
22422 مراقبت و مرمت آثار نقاشی 2 1 تخصصی  
22423 پروژه 0 1 پروژه  
22424 کارآموزی 2 0 2 کاراموزی