نقشه كشي معماري - کد صفحه : 183

 

جدول واحدهاي درسي رشته کارداني پيوسته نقشه کشي معماري-معماري

 

 
جدول دروس عمومي
کد درس
نام درس
تعداد واحد
درس پيش نياز
درس همنياز
601
ادبيات فارسي
3
----
---
602
زبان خارجه
3
---
---
603
معارف اسلامي
2
---
---
604
اخلاق و تربيت اسلامي
2
---
---
605
تربيت بدني 1
1
---
---
607
دانش جمعیت و خانواده
2
---
---
جدول دروس پايه
کد درس
نام درس
تعداد واحد
درس پيش نياز
درس همنياز
226001
رياضي عمومي 1
3
61
---
226002
فيزيک مکانيک
2
---
226002
226003
ترسيم فني
3
----
----
226004
هندسه ترسيمي
2
----
----
226005
درک و بيان معماري1
3
----
----
جدول دروس اصلي
کد درس
نام درس
تعداد واحد
درس پيش نياز
درس همنياز
22601
درک و بيان معماري2
3
226005
---
22602
عناصر و جزئيات ساختماني1
2
226003
---
22603
تنظيم شرايط محيطي 1
2
226003
---
22604
نمرينهاي معماري1
3
226005و226003
---
22605
تمرينهاي معماري2
3
22604
---
22606
طراحي معماري1
4
22605
---
22607
ايستايي 1
2
226001
---
22608
ايستايي 2
2
22607
---
22609
پرسپکتيو
2
226004
---
22610
آشنايي با معماري جهان
2
----
---
22611
آشنايي با معماري اسلامي 1
2
22601و226003
---
22612
کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري
3
----
---
 جدول دروس تخصصي
کد درس
نام درس
تعداد واحد
درس پيش نياز
درس همنياز
22613
نقشه برداري
2
226003
---
22614
تعمير و نگهداري ساختمان
2
22602
---
22615
طراحي فني ساختمان
4
22602و22606و22608
---
22616
متره و برآورد
2
22602
---
22617
روستا
2
گذراندن 30واحد اصلي و تخصصي
---
22618
زبان فني
2
602
---
22619
اصول سرپرستي
2
---
---
22620
کارآموزي
2
22606
---