مهندسی معماری - کد صفحه : 240

کد درس
نام درس
تعداد واحد
کد درس پیش نیاز
12901
هندسه کاربردي
3
 
12902
کارگاه مصالح و ساخت
2
 
12903
درک و بيان محيط
3
 
12904
بيان معماري1
2
 
12905
بيان معماري 2
2
12904
12906
هندسه مناظر و مرايا
2
12901
12907
رياضيات و آمار
3
 
12908
انسان ، طبيعت ، معماري
2
12909
12909
مقدمات طراحي معماري1
5
 
12910
مقدمات طراحي معماري2
5
12901و12902و12903و12904و12909
12911
مباني نظري معماري
3
12932
12912
آشنايي با معماري جهان
2
12910
12913
برداشت از بناهاي تاريخي
3
12910
12914
آشنايي با معماري اسلامي
4
12913
12915
آشنايي با معماري معاصر
2
12912
12916
نقشه برداري
2
 
12917
تنظيم شرايط محيطي
2
12930
12918
تاسيسات الکتريکي (نور و صدا
2
12917
12919
تاسيسات مکانيکي
2
12917
12920
ايستايي
2
12907
12921
مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي
2
12920
12922
سازه هاي بتني
2
12920
12923
متره و برآورد
2
12927
12924
مديريت و تشکيلات کارگاهي
2
12923
12925
مصالح ساختماني
2
12902
12926
ساختمان1
2
12925و12930
12927
ساختمان2و گزارش کارگاه
3
12926
12928
روستا 1
3
12930
12929
روستا 2
3
12928
12930
طرح معماري1
5
12910
12931
طرح معماري2
5
12930و12905و12910
12932
طرح معماري3
5
12930و12931
12933
آشنايي با مباني ريزي کالبدي
2
 
12934
تحليل فضاهاي شهري
3
 
12935
آشنايي با مرمت ابنيه
3
 
12936
طرح معماري4
5
12932
12937
طرح معماري5
5
12936و12931
12398
طراحي فني
3
12931و12932
12939
طرح نهايي
6
12921و12922و12927
12940
ترسيم فني
3
 
901
معارف اسلامي1
2
 
902
معارف اسلامي2
2
901
903
اخلاق و تربيت اسلامي
2
 
904
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
2
 
905
تاريخ اسلام
2
 
906
متون اسلامي-تفسير موضوعي
2
 
907
زبان فارسی
3
 
908
زبان انگلیسی
3
 
909
تربيت بدني1
1
 
910
تربيت بدني 2
1
909
911
کاربرد کامپیوتر در معماری
2
 
912
دانش جمعیت خانواده
2
 
12941
زبان تخصصی 2
 908