مهندسی عمران - کد صفحه : 241

 

 

 

مجموعه دروس دوره کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

    الف ) دروس عمومی    

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

 

-

2

901

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1 پیش نیاز

-

2

902

اندیشه اسلامی 2

 

-

2

903

اخلاق و تربیت اسلامی

 

-

2

904

انقلاب اسلامی ایران

 

-

2

905

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

-

2

906

متون اسلامی تفسیر موضوعی قرآن

 

-

3

907

فارسی

 

-

3

908

زبان خارجه

 

1

-

909

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 1 پیش نیاز

1

-

910

تربیت بدنی 2

  - 2 914 دانش جمعیت خانواده

                  ج) دروس پايه

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

11901

ریاضی عمومی 1

ریاضی 1 پیشنیاز

-

3

11902

ریاضی عمومی 2

ریاضی 2 همنیاز

-

3

11903

معادلات دیفرانسیل

نیمسال دوم به بعد

-

3

11904

برنامه نویسی کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل و برنامه نویسی کامپیوتر پیش نیاز

-

2

11905

محاسبات عددی

ریاضی 1 پیشنیاز

-

2

11906

آمار و احتمالات مهندسی

ریاضی 1 همنیاز

-

3

11907

فیزیک 1 ( حرارت و مکانیک )

فیزیک 1 همنیاز

1

-

11908

آزمایشگاه فیزیک 1 ( حرارت و مکانیک)

    
  

      د) دروس اصلی وتخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

1

1

11909

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

ریاضی 1 پیش نیاز

1

1

11910

نقشه برداری 1 و عملیت

زمین شناسی مهندسی پیش نیاز

1

1

11911

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

مصالح ساختمانی و مقاومت مصالح 1 پیش نیاز

-

2

11912

تکنولوژی بتن

تکنولوژی بتن پیش نیاز

1

-

11913

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

رسم فنی پیش نیاز

-

2

11914

طراحی معماری و شهرسازی

ریاضی 1 پیش نیاز

-

3

11915

استاتیک

استاتیک پیش نیاز

-

3

11916

دینامیک

استاتیک پیش نیاز

-

3

11917

مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 1 پیش نیاز

-

3

11918

تحلیل سازه ها 1

تحلیل سازه 1 و محاسبات عددی پیش نیاز

-

3

11919

تحلیل سازه ها 2

تکنولوژی بتن و تحلیل سازه 1 پیش نیاز

-

3

11920

سازه های بتن آرمه1

سازه های بتن آرمه 1 پیش نیاز

-

3

11921

سازه های بتن آرمه 2

تحلیل سازه 2 سازه های بتن آرمه 2 پیش نیاز

1

-

11922

پروژه سازه های بتن آرمه

تحلیل سازه 1 پیش نیاز

-

3

11923

سازه های فولادی 1

سازه های فولادی 1 پیش نیاز

-

2

11924

سازه های فولادی 2

تحلیل سازه 2 و سازه های فولادی 2 پیش نیاز

1

-

11925

پروژه سازه های فولادی

نیمسال اول به بعد

-

2

11926

زمین شناسی مهندسی

مقاومت مصالح 1 و زمین شناسی مهندسی پیش نیاز

-

3

11927

مکانیک خاک

مکانیک خاک پیش نیاز

1

-

11928

آزمایشگاه مکانیک خاک

مکانیک خاک و سازه های بتن آرمه 1 پیش نیاز

-

2

11929

مهندسی پی

دینامیک پیش نیاز

-

3

11930

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات پیش نیاز

1

2

11931

هیدرولیک و آزمایشگاه

سازه های فولادی 2 و سازه های بتن آرمه 2 و طراحی معماری و شهرسازی پیش نیاز

1

1

11932

روشهای اجرای ساختمان

مکانیک خاک و نقشه برداری 1 پیش نیاز

-

2

11933

راهسازی

راهسازی پیش نیاز

1

-

11934

پروژه راهسازی

مصالح ساختمانی و راهسازی پیش نیاز

-

2

11935

روسازی راه

طراحی معماری و شهرسازی همنیاز

0/5

0/5

11936

متره و برآورد و پروژه

نیمسال پنجم به بعد

1

-

11937

کارآموزی

نیمسال دوم به بعد

-

2

11938

مهندسی محیط زیست

تحلیل سازه 2   3 11947 اصول مهندسی زلزله و باد

                                                                                  

  ه ) دروس اختیاری

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

نیمسال هفتم به بعد

-

3

11936

مقرارت ملی ساختمان

متره و برآورد پیش نیاز

-

2

11940

اصول مدیریت ساخت

نیمسال پنجم به بعد

-

2

11941

زبان تخصصی

مکانیک سیالات و رسم فنی و نقشه کشی ساختمان پیش نیاز

-

2

11943

تاسیسات مکانیکی و برقی

تحلیل سازه2 و محاسبات عددی پیش نیاز

-

2

11944

نرم افزارهای مهندسی عمران

ریاضی2 و آمار و احتمالات مهندسی پیش نیاز

-

2

11945

مهندسی سیستمها

مقاومت مصالح 1پیش نیاز

-

3

11946

مقاومت مصالح 2

سازه های بتن آرمه2 و سازه های فولادی 2 پیش نیاز

-

2

11948

اصول مهندسی پل

هیدرولوژی مهندسی پیش نیاز

1

2

11949

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

مکانیک خاک و هیدرولیک پیش نیاز

هیدرولیک و مکانیک خاک

-

3

2

11950

11956

بناهای آبی یا

اصول مهندسی سد

هیدرولیک و آمار و احتمالات مهندسی پیش نیاز

-

2

11951

هیدرولوژی مهندسی

مکانیک خاک

-

2

11952

مکانیک خاک 2

روسازی راه

-

2

11953

راه آهن

راهسازی و آمار و احتمالات مهندسی

-

2

11954

مهندسی ترابری

نیمسال پنجم به بعد

-

2

11955

ماشین آلات ساختمانی در راهسازی