مهندسی تکنولوژی عمران-عمران - کد صفحه : 177

 

گروه مهندسی تکنولوژی عمران _ عمران  (کارشناسی ناپيوسته )

             ب ) دروس عمومی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

211

معارف اسلامی (2)

-

-

2

214

انقلاب اسلامی

-

-

2

216

متون اسلامی (تفسير موضوعی )

-

-

2

210

تاريخ اسلام

-

1

-

213

تربيت بدنی(2)

              ج) دروس پايه

پيش نياز با زمان ارائه دروس

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

115001

رياضی (1)

رياضی (1)

-

3

115002

رياضی (2)

همزمان با رياضی 2

-

3

115003

معادلات ديفرانسيل

معادلات ديفرانسيل

-

2

115004

محاسبات عددی

             د) دروس اصلی و تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

11501

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

-

-

3

11502

ديناميک

-

-

3

11503

مقاومت مصالح (1)

مقاومت مصالح (1)

-

2

11504

تحليل سازه ها (1)

محاسبات عددی تحليل سازه های 1

-

2

11505

تحليل سازه ها (2)

تحليل سازه های 2

-

3

11506

اصول مهندسی باد و زلزله

تحليل سازه های 1

-

3

11507

سازه های بتن آرمه (1)

سازه های بتن آرمه 1

-

2

11508

سازه های بتن آرمه (2)

سازه های بتن آرمه 2 تحليل سازه ها 2

1

-

11509

پروژه بتن آرمه

تحليل سازه های 1

-

3

11510

سازه های فولادی (1)

سازه های فولادی 1

-

2

11511

سازه های فولادی (2)

سازه های فولادی 2 -  تحليل سازه های 2

1

-

11512

پروژه سازه های فولادی

مقاومت مصالح 1 و مکانيک سيالات(همنياز

-

3

11513

مکانيک خاک و مهندسی پی

ديناميک

-

3

11514

مکانيک سيالات و هيدروليک

راهسازی

-

2

11516

روسازی راه

بعد از گذراندن 60 واحد

1

-

11517

کارآموزی

-

2

-

11518

اجرای سازه های فلزی و بتنی

-

1

-

11519

پروژه راه

 

-

2

11520

اصول مديريت ساخت

مکانيک خاک

-

2

11521

راهسازی

             

           ه ) دروس جبرانی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

11522

مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

-

-

3

11523

استاتيک (محاسبات فنی 1و2 )

-

-

2

11525

آمار و احتمالات مهندسی

اصول و مبانی معماری شهرسازی

1

1

11526

طراحی معماری

 

 

.  حداقل 6 واحد و حداکثر 18 واحد از واحدهای فوق  -  *  

                                                                                                              

    ه ) دروس اختياری  

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

مکانيک خاک و هيدروليک

-

3

11533

بناهای آبی

آمار و احتمالات و راهسازي

-

2

11527

مهندسی ترابری

-

-

2

11528

پل سازی

رياضی عمومی 2 و آمار و احتمالات

-

2

11535

مهندسی سيستمها

تحليل سازه 2 (يا همزمان )

-

1

11532

بارگذاری