مهندسی تکنولوژی ساختمان - کد صفحه : 243

گروه مهندسی تکنولوژی ساختمان ( کارشناسی ناپيوسته)

دروس عمومی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

211

معارف اسلامی (2)

-

-

2

214

انقلاب اسلامی

-

-

2

216

متون اسلامی (تفسير موضوعی )

-

-

2

210

تاريخ اسلام

-

1

-

213

تربيت بدنی(2)

                                                                          
دروس پايه

پيش نياز با زمان ارائه دروس

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

117003

رياضی عمومی (2)

-

1

1

117002

برنامه نويسی کامپيوتر

برنامه نويسی کامپيوتر

-

2

117004

محاسبات عددی

رياضی عمومی 2

-

2

117001

معادلات ديفرانسيل

             دروس اصلی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

همزمان با رياضی 2

-

3

11701

مقاومت مصالح 2

همزمان با مقاومت مصالح 2

1

-

11702

آزمايشگاه مقاومت مصالح 2

مقاومت مصالح 2

-

2

11703

مکانيک خاک 2

همزمان با مکانيک خاک 2

1

-

11704

آزمايشگاه مکانيک خاک

همزمان با رياضی عمومی 2

2

1

11705

نقشه برداری و عمليات

-

-

2

11706

اصول و مبانی معماری

-

1

-

11707

طراحی معماری

-

1

-

11708

آزمايشگاه مصالح ساختمانی

-

1

-

11709

آزمايشگاه تکميلی بتن و طرح اختلاط

برنامه نويسی کامپيوتر

1

-

11710

کاربرد نرم افزارهای مهندسی عمران

-

-

2

11711

مواد و مصالح ساختمانی

-

2

1

11712

طراحی فنی ساختمان

طراحی معماری

-

3

11713

تاسيسات ساختمان

               

          دروس تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

مقاومت مصالح 2 معادلات ديفرانسيل

-

3

11714

تحليل سازه ها

تحليل سازه ها بارگذاری

-

3

11715

سازه های فولادی

تحليل سازه ها _ بارگذاری

-

3

11716

سازه های بتن مسلح

سازه های فولادی

1

-

11717

پروژه سازه های فولادی

سازه های بتنی مسلح

1

-

11718

پروژه سازه های بتن مسلح

همزمان با مصالح ساختمانی

-

1

11719

بارگذاری

مکانيک خاک 2 بارگذاری

-

2

11720

پی و پی سازی

-

-

3

11721

عناصر و جزئيات ساختمانی

عناصر و جزئيات ساختمان

2

-

11722

کارگاه تکميلی ساختمان ( پروژه)

همزمان با سازه های فولادی

1

-

11723

کارگاه جوشکاری

-

2

-

11724

فن آوری قالببندی و آرماتورگذاری

عناصر و جزئيات ساختمان

-

2

11725

مديريت ساخت

-

-

2

11726

زبان تخصصی

گذراندن حداقل 60 واحد درسی

2

-

11727

کارآموزی

    دروس جبرانی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

11729

استاتيک

-

-

3

11730

مقاومت مصالح 1

-

-

2

11732

مکانيک خاک 1