معماری - کد صفحه : 175

 

گروه معماری - کارداني
الف )دروس پيش دانشگاهی
نام درس
کد درس
تعدادواحد
کد درس پيش نياز
نوع واحد
نظری
عملی
رياضی پيش
7
2
-
-
پيش نياز – پايه
فيزيک پيش
5
2
-
-
پيش نياز – پايه
زبان پيش
3
2
-
-
پيش نياز – عمومی
مبانی هنرهای تجسمی
4
2
-
-
پيش نياز – پايه
ب) دروس عمومی
نام درس
 
تعدادواحد
کد درس پيش نياز
نوع واحد
نظری
عملی
معارف اسلامی
103
2
-
-
 
اخلاق و تربیت اسلامی
104
2
-
-
 
فارسی
101
3
-
-
 
زبان خارجه
102
3
-
3
 
تربيت بدنی
105
-
1
-
عمومی – عملی دوساعته
دانش جمعیت خانواده
-
2
-
-
 
ج) دروس پايه
نام درس
 
تعداد واحد
کد درس پيش نياز
نوع درس
نظری
عملی
ترسيم فنی (1)
12001
-
3
-
عملی سه ساعته
هندسه ترسيمی (1)
12002
2
-
-
 
رياضيات عمومی
12004
2
-
7
 
ساخت و ارائه (1)
12003
-
3
-
عملی سه ساعته
ساخت و ارائه (2)
12005
-
3
-
عملی   سه ساعته
د ) دروس اصلی
نام درس
 
تعدادواحد
کد درس پيش نياز
نوع درس
نظری
عملی
ساخت وارائه (3)
1202
3
-
12005
عملی – سه ساعته
شناخت موادومصالح
1201
1
1
-
 
عناصر جزئيات ساختمانی(1)
1208
1
1
1201
 
عناصر جزئيات ساختمانی(2)
1209
1
1
1208
 
ايستايي (1)
1206
2
-
12004
 
ايستايي (2)
1207
2
-
1206
 
تنظيم شرايط محيطی (1)
1204
2
-
-
 
تنظيم شرايط محيطی (2)
1205
2
-
1204
 
آشنايي با معماری جهان
1210
2
-
*
* بعدازگذراندن 13 واحد درس اصلی
روستا (1)
1211
1
1
**
** بعد از گذراندن 30 واحد درس
تمرين معماری
1212
-
2
12003
عملی دو ساعته
ترسيم فنی (2)
1203
-
3
-
عملی سه ساعته
هندسه ترسيمی (2)
1213
2
-
12002
 
آشنايي با طراحی معماری
1214
-
4
1212
عملی سه ساعته
ه ) دروس تخصصی
نام درس
 
تعداد واحد
کد درس پيش نياز
نوع واحد
نظری
عملی
تعميرو نگهداری ساختمان
1215
2
-
1209
 
مديريت و تشکيلات کارگاهی
1216
2
-
1209
 
برآورد
1217
1
1
1209
 
طراحی فنی ساختمان
1218
-
4
1207-1205-1209
عملی سه ساعته
نقشه برداری
1223
2
1
12004
عملی سه ساعته
کارآموزی
1220
3
بعد از گذراندن تمام دروس