متصدی انفورماتیک و IT - کد صفحه : 346

آقای یاسر نوروزی

4-33688001-011

داخلی112