سرپرست امور پژوهشی - کد صفحه : 264

 

آقای مهندس مخلوق سرپرست امور پژوهشی موسسه میباشند.

تلفن:

011-33688005  داخلی 103