ساختمان -کارهای عمومی ساختمان - کد صفحه : 235


                                           

  ب ) دروس عمومی    

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

601

ادبيات فارسی

زبان پیش  پيش نياز

-

3

602

زبان خارجه

-

-

2

603

معارف اسلامی 1

-

-

2

607

دانش جمعیت و خانواده

-

-

2

604

اخلاق و تربیت اسلامی

-

1

-

605

تربيت بدنی

                  ج) دروس پايه

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

11605

ریاضی (6)

ریاضی 6 همنیاز

-

2

11608

فیزیک حرارت

فیزیک حرارت همنیاز

1

-

11609

آزمایشگاه فیزیک حرارت

ریاضی 6 همیاز

-

2

11606

فیزیک مکانیک

فیزیک مکانیک همنیاز

1

-

11607

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

               د) دروس اصلی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

ریاضی 6 پیشنیاز

-

2

11610

ریاضی 7

-

-

2

11611

استاتیک

استاتیک پیشنیاز

-

3

11612

مقاومت مصالح

-

-

2

11613

زمین شناسی کاربردی

-

-

3

11614

مکانیک خاک و پی سازی

-

1

1

11615

آشنایی با مبانی معماری و پروژه

-

-

2

11616

تعمیر و نگهداری ساختمان

-

-

2

11617

تجهیز و اداره کارگاه

-

1

-

11618

کارگاه تاسیسات برقی

-

1

-

11619

کارگاه تاسیسات مکانیکی

-

1

1

11620

کاربرد کامپیوتر در ساختمان

  ه ) دروس تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

زبان خارجه پیشنیاز

-

2

11621

زبان فنی

مقاومت مصالح پیشنیاز

-

2

11622

روشهای محاسبات ساختمانهای فلزی

مقاومت مصالح پیشنیاز

-

2

11623

محاسبات ساختمانهای بتنی

 

1

1

11624

نقشه کشی ساختمانهای بتنی

مبانی نظری معماری و پروژه پیشنیاز

1

1

11625

متره و برآورد

مکانیک خاک و پی سازی پیشنیاز- (محاسبات ساختمانهی فلزی و محاسبات ساختمانهای بتنی همنیاز)

-

2

11626

آئین نامه های ساختمانی

زمین شناسی کاربردی

-

1

11627

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

 

1

2

11628

نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری ساختمان و مبانی نظری معماری و پروژه پیشنیاز

1

1

11629

محوطه سازی و پروژه

 

2

1

11630

تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور

مقاومت مصالح پیشنیاز

1

-

11631

کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری

 

2

-

11632

کارآموزی2

 

-

2

11633

اصول سرپرستی

مقاومت مصالح پیشنیاز

-

2

11634

تحلیل مقدماتی سازه ها

مکانیک خاک و پی سازی

1

-

11635

آزمایشگاه مکانیک خاک

 

1

-

11636

آزمایشگاه بتن و سایرمصالح