جدول ساعات حضور هفتگي گروه معماری( کاردانی- کارشناسی ) - کد صفحه : 390

جدول ساعات حضور هفتگي گروه معماری( کاردانی- کارشناسی )

نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

 

 

روز/ساعت

10- 8

12- 10

13- 12

13-15

17- 15

توضيحات

شنبه

   

 

     

يكشنبه

مهندس رحمانی تدریس

مهندس رحمانی تدریس

مهندس رحمانی

حضور در گروه

مهندس رحمانی تدریس

مهندس رحمانی تدریس

 

دوشنبه

 

مهندس ودودی

حضور در گروه

مهندس ودودی

حضور در گروه

مهندس ودودی حضور در گروه

   

سه شنبه

مهندس رحمانی تدریس

مهندس رحمانی تدریس

مهندس رحمانی

حضور در گروه

مهندس رحمانی

حضور در گروه

   

چهارشنبه

مهندس ودودی

تدریس

مهندس ودودی

حضور در گروه

     

پنجشنبه

مهندس رحمانی

تدریس