تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 94 - کد صفحه : 345

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 95-94 دانشگاه ساریان به شرح ذیل میباشد:

 

 

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

نیمسال  دوم سال تحصیلی 95-94

 

انتخاب واحد دانشجویان

14 شهریور ماه تا 18 شهریور ماه 94

 

6 بهمن ماه  تا 10 بهمن ماه 94

 

شروع کلاسها

28 شهریورماه 94

 

10 بهمن 94

 

حذف و اضافه

4 مهرماه تا 8 مهرماه94

 

17 بهمن ماه تا 21 بهمن ماه  94

 

اخذ کارت ورود به جلسه  امتحان

12 دی ماه 94

 

9 خرداد  ماه 95

 

حذف تکدرس

تا 5 دی ماه94

 

2 خرداد ماه  95

 

پایان کلاسها

16 دی ماه 94

 

12 خرداد ماه 95

 

امتحانات پایان نیمسال

19 دی ماه تا 5 بهمن ماه 94

 

16 خرداد ماه 95 تا  2 تیرماه 95

 

             

 

 

واحد آموزش