اطلاعیه تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات - کد صفحه : 427

با توجه به بخشنامه شماره 44425/32/ص/5  به تاریخ 21/6/95 می بایستی جهت صدور تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات و دانشنامه فارغ التحصیلان حسب هر مورد،برای دوره های کاردانی و کارشناسی مبلغ 200000ریال(بیست هزار تومان)و برای دوره کارشناسی ارشد مبلغ 300000ریال (سی هزار تومان)به حساب شماره 2177395040001 بانک ملی ایران شعبه مرکزی بابلسر(حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران)پرداخت شودو فیش آن به واحد فارغ التحصیلان تحویل داده شود.