اطلاعیه تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات - کد صفحه : 427

با توجه به بخشنامه شماره 44425/32/ص/5  به تاریخ 21/6/95 می بایستی جهت صدور تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات و دانشنامه فارغ التحصیلان حسب هر مورد،برای دوره های کاردانی و کارشناسی مبلغ 200000ریال(بیست هزار تومان)و برای دوره کارشناسی ارشد مبلغ 300000ریال (سی هزار تومان)به حساب شماره 660100004001073903022968 شبا بانک ملی ایران شعبه مرکزی بابلسر(حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران) و شماره شناسه 319073953119500001400264888201پرداخت شودو فیش آن به واحد فارغ التحصیلان تحویل داده شود.