اسقرار ایستگاه سیار اهداء خون - کد صفحه : 408

حوزه فرهنگی ساریان در روز یکشنبه مورخ 19/02/1395 جهت ترویج و نهادیه کردن فرهنگ اهدای خون در جامعه اسلامی بویژه در بین جوانان و دانشجویان با کمک بسیج دانشجویی دانشگاه به دعوت از پایگاه سیار اهداء خون سازمان انتقال خون مازندران مبادرت نمود. 
 استقبال چشمگیر اساتید ، دانشجویان و کارکنان