ارتباط تصویری - کد صفحه : 176

 

واحدهای گروه ارتباط تصويری کارشناسی ناپيوسته
 
کد درس پيش نياز
تعداد واحد
کد درس
نام درس
نوع درس
واحد عملی
واحد نظری
جبرانی
----
2
-
014
تصوير سازی
عمومی
------
-
2
211
معارف اسلامی 2
عمومی
-------
-
2
214
انقلاب اسلامی و ريشه های آن
عمومی
------
-
2
210
تاريخ تحليلي  اسلام
عمومی
------
-
2
212
متون اسلامی- تفسيرموضوعي
عمومی
------
1
-
213
تربيت بدنی 2
پايه
------
-
2
142001
هندسه مناظر و مرايا
پايه
------
1
1
142002
کارگاه حجم سازی
پايه
------
-
2
142003
هنر و تمدنهای اسلامی
پايه
------
-
3
142004
انسان طبيعت - طراحی
اصلی
------
1
1
14201
عکاسی تخصصی 1
اصلی
14201
1
1
14202
عکاسی رنگی
اصلی
------
1
2
14203
کامپيوتر تخصصی 1
اصلی
-----
-
2
14204
اصول علمی ارتباط و تبليغات
اصلی
-----
1
1
14205
روشهای پيشرفته چاپ
اصلی
------
-
2
14206
روش تحقيق در ارتباط تصويری
اصلی
------
1
2
14207
خوشنويسی و طراحی حروف 1
اصلی
14207
1
2
14208
خوشنويسی و طراحی حروف2
تخصصی
-------
2
1
14209
کارگاه ارتباط تصويری 1
تخصصی
14209
2
1
14210
کارگاه ارتباط تصويری 2
تخصصی
14210
2
1
14211
کارگاه ارتباط تصويری 3
تخصصی
14211
1
1
14212
کارگاه ارتباط تصويری 4
تخصصی
14203
1
2
14213
کامپيوتر تخصصی 2
تخصصی
14202
3
1
14214
عکاسی تخصصی2
تخصصی
14205
-
2
14215
نظارت چاپ
تخصصی
14209.14210.14211
2
2
14216
طرح عملی جامع
تخصصی
-----
-
2
14217
زبان تخصصی
تخصصی
بعد از گذراندن دروس
4
-
14218
پروژه
تخصصی
بعد از گذراندن دروس
2
-
14219
کارآموزی
 
 
 
 
70 واحد
جمع واحد
                

دانشجویانیکه رشته کاردانی آنها به غیر از گرافیک است میبایست تا 12 واحد درسی جبرانی بگذرانند