آیین نامه آموزشی ارشد - کد صفحه : 251

خلاصه آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

ماده 3: تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه برحسب رشته ، 32 واحد درسی می باشد

ماده 7: دانشجو موظف است دروس جبرانی خود را اخذ و باموفقیت ( حداقل نمره 12) بگذراندو تشخیص نوع دروس جبرانی و زمان اخذ آن به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی گروه می باشد.

ماده 11: حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس جبرانی یا دروس دیگر در دوره کارشناسی ارشد 12 می باشد.

تبصره : اگر نمره دانشجو در یکدرس انتخابی کمتر از 12 باشد می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس دیگری را انتخاب کند

ماده 12: میانگین نمرات دروس دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد.

ماده 13: اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم میشود.

تبصره : دروس جبرانی در کارنامه دانشجو جداگانه ثبت میشود و در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمیگردد.

ماده14: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد و در غیر اینصورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمیشود.

ماده 15: دانشجو موظف به رعایت زمانبندی ثبت نام می باشد.

ماده 16: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامیست. غیبت دانشجو در هر درس نباید از 3/16 مجموع ساعات آن درس تجاوز نماید و در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود.

ماده 18: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است.

تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان از نظر موسسه ،موجه تشخیص داده شود درس مزبور حذف میگردد.

ماده 19: طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است که در آن دانشجو باید درس دوره کارشناسی ارشد (بجز دروس جبرانی) را به همراه سمینار وپایان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.

ماده 22: دانشجوی دوره کارشناسی ارشد میتواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی با کسب موافقت دانشگاه ، از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1: مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میگردد.

تبصره 2: درخواست مرخصی باید قبل از ثبت نام در هرنیمسال تحصیلی به دانشکده تسلیم و موافقت آن اخذ شود

تبصره 3: در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشکده یا دانشگاه برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید، از ادامه تحصیل محروم میشود.

تبصره 4: در نیمسال اول سال تحصیلی به دانشجو مرخصی داده نمیشود.

ماده 23: انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

ماده 25: دانشجو می تواند به هردلیل از ادامه تحصیل  اعلام انصراف نمایدو در اینصورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به دانشگاه تسلیم نماید. بدیهی است دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. صدور هر نوع گواهینامه و یا ریزنمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با دانشگاه می باشد

ماده 27: هدف از سیمنار، آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد با اصول اولیه روش تحقیق، نحوه استفاده از منابع اطلاع رسانی و شیوه ارائه کتبی و شفاهی نتایج یک تحقیق در قالب جمع آوری، بررسی و دسته بندی ( در بهترین حالت ارزیابی)تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع سمینار است.

ماده 28: واحد سمینار توسط دانشجو حداکثر در نیمسال سوم تحصیلی اخذ میگردد.

ماده 29 : دانشجو باید حداکثر تا پایان هفته دهم  نمیسال دوم سال تحصیلی ، موضوع و استاد تخصصی سمینار خودرا انتخاب و جهت بررسی و تصویب به گروه تخصصی مربوطه ارائه نماید. سمینار فوق در شورای گروه مطرح و در صورت تائید، تصویب میگردد.

ماده 30:کلیه دانشجویانیکه واحد سمینار را اخذ کرده اند در جلسات سمینار ،حضور و غیاب میشوند و به ازای هر غیبت از نمره سمینار دانشجو کسر میگردد.

ماده 32: آخرین مهلت دفاع از سمینار و ارسال نمرات سمینار دانشجویان ، پایان نمیسال سوم تحصیلی می باشد.

ماده 33: تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود،زیرنظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد.

ماده 35:واحد پایان نامه حداکثر در نیمسال سوم اخذ و در نیمسال چهارم فقط برای ادامه پروژه ثبت نام میگردد.

ماده 36: زمان مجاز دفاع از پایان نامه تا قبل از اتمام دو سال تحصیلی دانشجو( آخر شهریور سال دوم ورود) می باشد.

ماده40: انتخاب استاد راهنما و تعریف پروژه توسط دانشجو و تحویل آن به کمیته تحصیلات تکمیلی گروه می باید حداکثر تا قبل از شروع امتحان نیمسال سوم سال تحصیلی انجام پذیرد.

تبصره: در صورت نیاز به اعمال اصلاحات در موضوع پایان نامه، دانشجو موظف به پیگیری نظرات گروه تخصصی و یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده خواهد بودو در صورت عدم پیگیری، مقررات آموزشی مذکور شامل حال وی خواهدشد.

ماده43: ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم منوط به تصویب پایان نامه در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه اموزشی تا قبل از شروع ترم می باشد

ماده 49: هر دانشجو سه هفته قبل از تاریخ دفاعیه موظف به مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده و تحویل فرمهای مربوطه و انجام مراحل اداری دفاعیه می باشد. ضمنا پس از کسب تائید استاد راهنما و صدور مجوز دفاع توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده ، آگهی  برگزاری دفاعیه باید حداقل یک هفته در معرض دید دیگران باشد.

ماده 50: نمره قبولی در پایان نامه 12 میباشد. در هر حالت معدل کل دانشجو نباید از 14 کمتر باشد.

ماده51: در صورتی که پایان نامه از نظر هیات داوران غیرفابل قبول تشخیص داده شود دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز ننماید، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین میکنند ازآن دفاع نماید.