کامپیوتر- نرم افزار - کد صفحه : 222

گروه كارداني پيوسته كامپيوتر نرم افزار كامپيوتر

 

 

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

601

ادبيات فارسی

زبان پیش  پيش نياز

-

3

602

زبان خارجه

-

-

2

603

معارف اسلامی 1

-

-

1

914

دانش جمعیت خانواده

-

-

2

604

اخلاق و تربیت اسلامی

-

1

-

605

تربيت بدنی

اختياري

-

2

609

آشنایی با دفاع مقدس

              دروس پايه

پيش نياز با زمان ارائه دروس

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

13106

رياضي عمومي

-

-

2

13105

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس

             دروس اصلی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

رياضي عمومي

-

2

13115

رياضي كاربردي

رياضي عمومي

-

2

13116

آمار و احتمالات

-

-

1

13112

شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري

مباني الكتريك

1

2

13122

سخت افزار كامپيوتر 2

-

-

2

13117

مباني الكترونيك

مباني الكترونيك(همنياز)

1

 

13118

كارگاه مباني الكترونيك

زبان خارجه

-

2

13121

زبان فني

-

1

-

13113

آزمايشگاه نرم افزارهاي گرافيكي

          دروس تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

13102

سيستم عامل 2

سيستم عامل(همنياز)

1

-

13103

كارگاه سيستم عامل 2

 

1

2

13101

برنامه سازي پيشرفته 1

سيستم عامل2 و كارگاه سيستم عامل2

-

2

13109

شبكه هاي محلي كامپيوتري

شبكه هاي محلي كامپيوتر(همنياز)

1

 

13110

كارگاه شبكه هاي محلي كامپيوتري

برنامه سازي پيشرفته 1

1

2

13114

زبان ماشين و اسمبلي

برنامه سازي پيشرفته 1

1

2

13108

برنامه سازي پيشرفته 2

-

-

2

13111

مباني مهندسي نرم افزار

ذخيره و بازيابي اطلاعات

-

2

13124

پايگاه داده ها

پايگاه داده ها (همنياز)

1

 

13125

آزمايشگاه پايگاه داده ها

برنامه سازي پيشرفته 2 (همنياز)

-

3

13107

ذخيره و بازيابي اطلاعات

-

1

-

13104

مباني اينترنت

برنامه سازي پيشرفته 1

1

2

13119

ساختمان داده ها

مباني اينترنت

2

1

13123

برنامه نويسي مبتني بر وب

-

1

1

13126

مباحث ويژه

-

-

2

13120

اصول سرپرستي

-

2

-

13127

پروژه

-

1

1

13129

كارآفريني و پروژه

-

2

-

13128

كارآموزي

    دروس انتخابی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

13130

محيطهاي چند رسانه اي