مهندسی تکنولوژی معماری یا کارشناسی علمی کاربردی معماری - کد صفحه : 173

 

 

 

واحد های رشته مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپيوسته
 

 
کد درس پيش نياز
تعداد واحد
کد درس
نام درس
نوع درس
واحد عملی
واحد نظری
پايه
-
0
3
122001
رياضی عمومی2
پايه
-
1
1
122002
کاربرد نرم افزارهای ترسيمی
پايه
-
0
2
122003
انسان ، طبيعت و معماری
اصلی
12208
0
2
12219
تنظيم شرايط محيطی 2
اصلی
-
0
2
12222
عناصر و جزئيات ساختمانی 2
اصلی
-
1
1
12221
شناخت و طراحی معماری روستا
اصلی
-
0
2
12202
مبانی نظری معماری
اصلی
-
0
2
12203
آشنايي با معماری معاصر
اصلی
12222
0
2
12204
سازه های فلزی
اصلی
12204
0
2
12205
سازه های بتنی
اصلی
12222
0
2
12206
روشهای طراحی و توليدصنعتی
اصلی
-
0
2
12207
آشنايي با معماری اسلامی 2
اصلی
12222
1
1
12208
تاسيسات مکانيکی و الکتريکی
اصلی
12222
1
1
12209
مديريت و تشکيلات کارگاهی
تخصصی
-
0
2
12210
زبان تخصصی
تخصصی
-
3
1
12211
طراحی معماری 2
تخصصی
12211
3
1
12212
طراحی معماری 3
تخصصی
12212
3
1
12213
طراحی معماری 4
تخصصی
12213
3
1
12214
طراحی معماری5
پايان نامه
12205-12204-12213
بعد از گذراندن تمامي واحدها
6
0
12215
طراحی نهايي(پروژه)
تخصصی
-
1
2
12216
آشنايي با مرمت ابنيه
کارآموزی
-
2
0
12218
کارآموزی
جبرانی
-
2
0
204
طراحی با دست آزاد
جبراني
-
0
2
12223
پرسپکتيو ( هندسه 2)
جبراني
براي دانشجوياني که کارداني غير معماري بوده اند
0
2
1212
تمرين معماري
عمومی
-
0
2
210
تاريخ تحليلي اسلامی
عمومی
-
0
2
211
معارف اسلامی 2
عمومی
-
0
2
216
متون اسلامی- تفسير موضوعي
عمومی
-
1
0
213
تربيت بدنی 2
عمومی
-
0
2
214
انقلاب اسلامی و ريشه های آن
اختياری
-
0
2
12220
تحليل فضاهاي شهري

 دانشجویانی که رشته کاردانی آنها غیر مرتبط  با معماری میباشد موظف به گذراندن 12 واحد درسی جبرانی میباشند.