معاونت آموزشي - کد صفحه : 150


 
تلفن تماس:

داخلی


شرح وظايف

    - اداره كليه امور دانشجوئي و آموزشي دانشگاه
    - مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان زيربط
    - مطالعه و اتخاذ تصميم نسبت به مسائل و مشكلات دانشجوئي
    - بهبود و بروز كردن فرآيند ياددهي-يادگيري
    - ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت نهادهاي مختلف فرهنگي
    - برنامه ريزي ساليانه فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويان و نظارت بر آن
    - ارزيابي نظام آموزشي دانشگاه براي تشخيص نواقص و ارائه طريقه رفع آنها