ارتباط با صنعت- کارآموزی - کد صفحه : 155

آقای کاظم مختاباد


تلفن:3-33688001  داخلی 116

پست الكترونيك:
 

شرح وظايف

     - رسيدگي به امور مربوط به كارآموزي دانشجويان