اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1310 مورخ:[1396-05-21 08:10:01]

»
»برنامه امتحانی تابستان 96
چاپ این صفحه

 

كد_درس نام_درس تاريخ_امتحان زمان_امتحان نام استاد تعداد ثبت نامي
604 اخلاق و تربيت اسلامي 1393/06/05 08:30 (خطي-حامد) 2
903 اخلاق و تربيت اسلامي 1396/06/05 08:30 (خطي-حامد) 2
214 انقلاب اسلامي ايران 1396/06/05 08:30 (عطرزاده  محمود) 7
11405 ساختمانهاي بتن آرمه 1396/06/05 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 1
12205 سازه هاي بتني 1396/06/05 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 8
11948 اصول مهندسي پل 1396/06/05 08:30 (شعباني - سميه) 9
11918 تحليل سازه 1 1396/06/05 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 8
11920 سازه هاي بتن آرمه 1 1396/06/05 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 7
11921 سازه هاي بتن آرمه2 1396/06/06 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 7
11932 روش هاي اجرايي ساختمان 1396/06/06 08:30 (شعباني - سميه) 7
11508 سازه هاي بتن آرمه (2) 1396/06/06 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 2
12917 تنظيم شرايط محيطي  1396/06/06 08:30 (ودودي- محمد) 6
210 تاريخ اسلام 1396/06/06 08:30 (رستم نژاد- علي) 4
905 تاريخ اسلام 1396/06/06 08:30 (رستم نژاد- علي) 1
906 متون اسلامي - تفسير موضوعي 1396/06/07 08:00 (خطي-حامد) 3
211 معارف اسلامي 2 1396/06/07 08:30 (خطي-حامد) 2
216 تفسير موضوعي قرآن 1396/06/07 08:30 (خطي-حامد) 10
122001 رياضي عمومي 2 1396/06/07 08:30 (يعقوبي اگره - اميد) 7
11946 مقاومت مصالح 2 1396/06/07 08:30 (سيد رضا سليم بهرامي) 13
12924 مديريت و تشکيلات کارگاه 1396/06/08 08:30 (مهدوي- وحيد) 2
12209 مديريت و تشکيلات کارگاهي کارشناسي  1396/06/08 08:30 (مهدوي- وحيد) 3
118004 معادلات ديفرانسيل 1396/06/08 08:30 (يعقوبي اگره - اميد) 2
11917 مقاومت مصالح 1 1396/06/08 08:30 (مهدوي- وحيد) 10
22608 ايستايي2 1396/06/08 08:30 (مهدوي- وحيد) 3
915 فرهنگ وتمدن ايران و اسلام  1396/06/08 08:30 (رستم نژاد- علي) 9