اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1268 مورخ:[1395-12-22 08:24:01]

»
»اطلاعیه دانشجویان موارد خاص
چاپ این صفحه

دانشجویانی که سنوات آنها پایان یافته ( یعنی دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ترم 6 آنها تمام شده و برای ترم 7 باید انتخاب واحد انجام دهند و دانشجویان کارشناسی پیوسته که ترم 11 آنها تمام شده و برای ترم 12 باید انتخاب واحد انجام دهند) و دانشجویان 3 و 4 ترم مشروط (متوالی یا متناوب که دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 ترم و کارشناسی پیوسته 4 ترم) باید برای انتخاب واحد حتما به سایت http://pscc.umz.ac.ir             مربوط به دانشگاه مازندران قسمت پیگیری دانشجو مراجعه نمایند فرمهای مربوطه را تکمیل کنند و کد پیگیری خود را به آموزش اعلام نمایند. درغیر اینصورت دانشجو مجاز به انتخاب واحد نمی باشد و اخراجی محسوب میگردد و عواقب بعدی آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.