اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1305 مورخ:[1396-05-02 07:06:01]

»
» اطلاعیه دانشجويان سه و دو ترم مشروط و متقاضي سنوات اول و دوم و...
چاپ این صفحه

دانشجويان سه و دو ترم مشروط و متقاضي سنوات اول و دوم و... (ترم 5 پايان يافته وارد ترمهاي بعدي شده اند.) بايد جهت دريافت مجوز ادامه تحصيل از سوي كميسيون موارد خاص مبلغ 250000 ريال به شماره حساب 2177395040001 نزد بانك ملي بابلسر به نام دانشگاه مازندران واريز نمايند.