گروه شهر سازی - کد صفحه : 230

این موسسه در این گروه آموزشی دارای رشته 1-مهندسی تکنولوژی شهر سازی -کارشناسی ناپیوسته و 2-کاردانی شهرسازی می باشد.

مدیر گروه : آقای مهندس آرمین اخوان

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی کاربردی در حوزه شهرسازی است .(urban planning and urban design)

کارشناس مهندسی شهرسازی فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری به منظور اجرای فعالیت های متناسب با فرهنگ بومی و اصول شهرسازی مدرن را کسب کرده است.  کارشناسی مهندس شهرسازی عبارت از مجموعه آگاههی های علمی ، فنی در سطح آموزشهای عمومی حرفه شهرسازی است.