مهندسی معماری - کد صفحه : 252

 

واحد های رشته مهندسی  معماری کارشناسی ارشد
 

 

 
کد درس پيش نياز
تعداد واحد
کد درس
نام درس
نوع درس
واحد عملی
واحد نظری
پايه
-
-
2
222201
روش تحقيق معماری
پايه
-
-
2
222202
سير انديشه های معماری
پايه
-
-
2
222203
حکمت هنر اسلامی
پايه
-
-
2
222204
نظريه و روشهای طراحی
پروژه طراحی
 
3
1
222205
طرح معماری 1
پروژه طراحی
 
3
1
222206
طرح معماری 2
پروژه طراحی
 
6
-
222207
رساله و طرح نهايی
تخصصی
 
1
1
-
سازه های سنتی
تخصصی
 
1
1
-
سازه های نو
تخصصی
 
1
1
-
معماری همساز با اقليم
تخصصی
 
1
1
-
روشهای پيشرفته ساخت
تخصصی
 
1
1
-
نظريه های مکان يابی
تخصصی
 
1
1
-
برنامه ريزی کالبدی معماری
تخصصی
 
1
1
-
تنظيم شرايط زمين
تخصصی
 
-
2
-
روانشناسی محيط
تخصصی
 
-
2
-
حقوق معماری
تخصصی
 
1
1
-
مديريت پروژه
 
دروس دوره پيش نياز ندارد ولی شرايط زير لازم الاجرا است:
- در صورتيکه مدرک دوره کارشناسی دانشجو غير مرتبط با رشته معماری باشد موظف به گذراندن دروس جبرانی( به انتخاب گروه معماری دانشکده ) می باشد.
-دانشجو در هر ترم بيش از يک طرح معماری نمی تواند بگيرد
- دروس تخصصی از ترم دوم به بعد قابل انتخاب است
-دانشکده هايی که گرايش تخصصی ندارند از ميان 20 واحد دروس تخصصی معرفی شده مندرج در جدول ، 8 واحد درسی را می توانند به انتخاب خود ارائه دهند.
- موضوع پروزه ها به تناسب گرايش تخصصی دوره تعيين خواهد شد.
 
 
آموزش-گروه معماری