مدير اداري و مالي - کد صفحه : 159

 
تلفن:33688107-011
                                                                                   
پست الکترونیک:

 شرح وظایف به عنوان مدیر امور مالی

   - تهیه و تنطیم و پیشنهاد نمودار سازمانی و مجموعه پستهای سازمانی و شرح وظایف واحدهای مختلف و اصلاحات بعدی آنها و پیشنهاد به معاونت اداری و مالی
    - برآورد هزینه ها و تهیه بودجه سالانه دانشگاه و ارائه آن به معاون اداری و مالی
    - بررسی مستمر بهره وری منابع انسانی، بهره برداری از ساختمان و تجهیزات دانشگاه و ارائه طرحهای بهبود
    - تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات مصوب، کنترل و تطبیق هزینه ها با اعتبارات و مقررات ، و نیز نظارت بر حسن اجرای بودجه سالانه
    - تنظیم و نگهداری صورت اموال دانشگاه بر حسب تعداد، مقدار و قیمت تقریبی و بروز کردن آنها هر چند وقت یکبار
    - تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان بر اساس احکام اداری مربوط و پرداخت به موقع آنها
    - صدور اسناد هزینه و تأمین اعتبار رسیدگی به نحوه هزینه کردن آنها
    - وصول مطالبات و تأمین در آمد دانشگاه اعم از شهریه و غیر آن و انتقال آنها به حساب خزانه دانشگاه
    - تنظیم و نگهداری تنظیم درآمد و هزینه وتهیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان سالانه دانشگاه و نیز انجام اقدامات مربوط به پرداخت حقوق احتمالی دولتی و عمومی و تنظیم اظهارنامه ها و موارد دیگری که شامل دانشگاه می باشد

 
شرح وظایف به عنوان مدیر امور اداری

    - انجام امور اداری و استخدامی پرسنل طبق آئین نامه های مربوط و صدور به موقع احکام پرسنلی، انتصاب، ارتقا، ماموریت، انتقال، مرخصی، باز

     خریدی، بازنشستگی و غیره
   -  اجرای مقررات مربوط به تأمین خدمات درمانی و رفاه کارکنان
   -  انجام امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی اسناد اداری برای مکاتبات عادی و محرمانه و انجام ارسال مراسلات
   -  همکاری با مدیریت بودجه و تشکیلات برای تنظیم بودجه سالانه، تجدید نظر در تشکیلات و روشها
   -  تهیه و تنظیم آمارهای پرسنلی و نگهداری سوابق شغلی کارکنان و اسناد و مدارک آنها