مدير آموزش - کد صفحه : 151

 خانم  ملیحه زارع
تلفن:33688001-011داخلی111


 شرح وظايف

   - برنامه ريزي ثبت نام به موقع دانشجويان و تأييد دانشجوياني كه ثبت نام كرده اند براي صدور كارت تحصيلي آنها

   -  صدور كارنامه تحصيلي و كنترل ميانگين نمرات نيمسال و ميانگين كل سالهاي تحصيلي دانشجويان و تذكر  و  اخطار به موقع و اعمال مقررات در مورد دانشجويان مشروط

   -  ثبت و كنترل و نگهداري واحدهاي درسي كه توسط دانشجويان انتخاب مي شود و عمليات مربوط به حذف و اضافه دروس

   - نظارت بر امور نظام وظيفه دانشجويان و نگهداري پرونده هاي مربوط و اعلام فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل آنها به واحدهاي سازماني مربوطه 

    و اداره نظام وظيفه

   - تنظيم فهرست و معرفي دانشجويان ممتاز به معاون آموزشي دانشجوئي

   - انجام امور مربوط به تعيين رشته و پذيرش دانشجويان ساير دانشگاهها بصورت انتقالي يا مهمان