فرم پروژه کارشناسی معماری - کد صفحه : 246

                                 

arm sarian                        برگ درخواست برای تصویب موضوع پروژه نهایی و انتخاب استاد راهنما

گروه معماری

 

اینجانب  نام و نام خانوادگی ..................................................................... با شماره دانشجویی ..................................................

دانشجوی رشته معماری در مقطع کارشناسی پیوسته        کارشناسی ناپیوسته                                                                                                        ورودی   مهر         بهمن        سال   ...............13   تعداد ...............  واحد از واحدهای عملی و نظری خود را گذرانده و ضمن رعایت مقررات ، مجاز به گذراندن پروژه نهایی خود میباشم. ضمنا موضوع ........................................................................... را برای پروژه نهایی خود در نظر گرفته و استاد .................................... را به عنوان استاد راهنما معرفی مینمایم.

 

در ضمن مدارک ذیل شامل:1- خلاصه ای از علت انتخاب موضوع 2- برنامه فیزیکی  3- برنامه زمانی مراحل انجام کار 4- معرفی سایت مورد نظر ، که همگی به تصویب استاد راهنما رسیده است به پیوست میباشد.

                                                                                                                                                           امضاء دانشجو  و تاریخ

 

 

گواهی میشود دانشجو ..................................... تعداد ..................... واحد در طول .....................

 

ترم گذرانده و مجاز به گرفتن پروژه نهایی بوده و حداکثر ......................... ترم مجاز برای گذراندن پروژه نهایی میباشد.

                                                                                                                                                               کارشناس رشته معماری

امضاء استاد راهنمای پروژه

تاریخ

امضاء مدیر گروه معماری

تاریخ

 

·         دانشجویانیکه واحد پروژه را برای اولین بار  اخذ میکنند تا پایان ترم مهلت ارائه پروژه و دریافت نمره را دارند. ( برای ترم مهر ماه تا پایان بهمن همان سال و برای ترم بهمن تا پایان   شهریور  ماه سال بعد)در صورت عدم ارائه پروژه تا مهلت یاد شده ، درس ناتمام اعلام میگردد و دانشجو میبایستی جهت تمدید پروژه برای ترم   بعدی اش با پرداخت یک شهریه ثابت اقدام نماید. در صورت عدم ارائه پروژه برای بار دوم ، نمره مردودی 9 از طرف اداره آموزش اعلام میگردد و دانشجو میبایستی برای ترم آینده انتخاب واحد نماید. در غیراینصورت ترک تحصیل محسوب میگردد و عواقب بعدی آن به عهده دانشجو است.

 

خلاصه ای از علت انتخاب موضوع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه فیزیکی پروژه (کلی):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق و مطالعه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه زمانبندی مراحل انجام کار(برنامه ریزی خطی):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کروکی محل طراحی پروژه :