فرم پایان نامه کارشناسی ارشد - کد صفحه : 433

فرم پایان نامه کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد

 

عنوان تحقيق به فارسي :

عنوان تحقیق به انگلیسی :

  

نام:

تعداد واحدهای گذرانده :

نام خانوادگی دانشجو :

گروه تخصصی :

رشته تحصيلي :        

گرايش :                                                                                      

 

 

                                           امضاء دانشجو و تاریخ:

 

 

                

تاريخ تصويب در شوراي گروه:                               

1- نام و نام خانوادگی مدیر گروه:                                                                                 امضا            

 2- نام و نام خانوادگی عضو گروه تخصصی:                                                               امضا

  3- نام و نام خانوادگی مدیر آموزش:                                                                    امضا               

   4- نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی:                                                                   امضا          

 

تاريخ تصويب در حوزه پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:  

     1 - نام و نام خانوادگی مدیر گروه:                                                                           امضا              

   2- نام و نام خانوادگی مدیر تحصیلات تکمیلی:                                                       امضا          

 

   

مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد

 

عنوان تحقيق به فارسي :

عنوان تحقیق به انگلیسی :

  

نام:

تعداد واحدهای گذرانده :

نام خانوادگی دانشجو :

گروه تخصصی :

رشته تحصيلي :        

گرايش :                                                                                      

 

 

                                           امضاء دانشجو و تاریخ:

 

 

 

نام و نام خانوادگی استاد(استادان) راهنما:

1-

2-

 

نام و نام خانوادگی استاد(استادان )مشاور:

1-

2-