عدم تشکیل و جبرانی کلاس - کد صفحه : 257

-  کلاس  درس ماشین آلات و مهندسی ترابری روز پنجشنبه مورخه 95/07/08 استاد اکبری برگزار نمی گردد.