خدمات دانشگاه - کد صفحه : 147


1- استفاده رایگان از شبکه اینترنت موسسه به صورت وایرلس (بی سیم)و شبکه محلی در دو مکان مجزا برای خواهران و برادران

2- استفاده از کتابخانه  موسسه و همچنین اتاق مطالعه در دو مکان مجزا برای خواهران و برادران

3- خدمات رفاهی

4-خدمات آموزشی

5- خدمات مشاوره ای روانشناسی

6- خدمات انتشارات موسسه

7- سرویس رفت و آمد به موسسه

8- خدمات سلف سرویس