تاریخ امتحانات - کد صفحه : 410

- امتحان پایان ترم درس نرم افزار گرافیکی استاد خانم اطهری روز سه شنبه مورخه 95/03/11 راس ساعت 12-10 در سایت 1 برگزار می گردد.

 - امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری استاد خانم دشتی روز چهارشنبه مورخ 95/03/12 ساعت 8 صبح در سایت 1 برگزار می گردد.

 - امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی استاد خانم دشتی روز دوشنبه مورخ 95/03/10 ساعت 14 در سایت 1 برگزار می گردد.

  - امتحان پایان ترم درس هندسه ترسیمی استاد نوایی روز پنجشنبه مورخه 95/3/13 برگزار میگردد. ضمنا داشتن 3 برگ کاغذ A3 و لوازم نقشه کشی الزامی می باشد.