اعضاء - کد صفحه : 392

آقای کامران سیلاخوری مسئول کمیته
آقای نوذری عضو کمیته
آقای بخشی عضو کمیته
آقای یاسر نسبی عضو کمیته