اعضاء - کد صفحه : 372

 

آقای دکتر مختاباد ریاست موسسه (عضو) 
 آقای دکتر مهران فرصت قائم مقام و معاونت آموزشی(عضو)
آقای کامران سیلاخوری عضو
آقای عقیل تشکری عضو
آقای مسعود مخلوق* مسئول
آقای میرزاپور عضو
آقای سید احمد هاشمی عضو
آقای ودودی عضو
آقای رحمانی عضو
خانم دکتر روحی عضو