اطلاعیه حذف پزشکی - کد صفحه : 258

 

اطلاعیه مهم در خصوص غیبت در جلسه امتحان

 

دانشجویان محترم نظر شمارا به نکات ذیل جلب مینماییم:

·        براساس ماده 15 آیین نامه آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

غيبت غير موجه در امتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

·        براساس ماده 16  آیین نامه آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

تشخيص موجه بودن  غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه يا کميته منتخب آن شورا است.

 

دانشجوی عزیز:

در صورتیکه در امتحان یکدرس غیبت موجه داشته اید، با دردست داشتن گواهی پزشکی معتبر دال بر بیماری و عدم توانایی حضور درجلسه امتحان به پزشک معتمد دانشگاه  مراجعه نموده و پس از  تائید شدن گواهی توسط ایشان، گواهی را فقط و فقط 48 ساعت پس از امتحان مذکور به واحد آموزش تحویل دهید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی پزشکی معتبر و تائید شده در موعد مقرر، نمره اعلام شده صفر می باشد و غیر قابل تغییر است.

 

آموزش-واحد امتحانات