اطلاعیه دانشجویان مشروطی - کد صفحه : 262

اطلاعيه مهم

آيين نامه آموزشی

 

ماده 29 :  در صورتی که ميانگين نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پيوسته در سه نيمسال متوالی و يا چهار نيمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلی ، اعم از متوالی و يا متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ،از ادامه تحصيل محروم ميشود.

 

ماده 65: ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل ، بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلی خود حسب مورد مدرک کاردانی يا کارشناسی دريافت کند. در غير اينصورت چنانچه ميانگين کل دانشجو به 12 نرسد صدور مدرک غير ممکن مي باشد.

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت بررسی ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراجی و انصرافی به دلایل مختلف از قبیل

* 2ویا 3 مشروطی بصورت متوالی و غیر متوالی

 *  در صورت نداشتن سنوات مجاز ،

شخص دانشجو میباستی مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 2177395006002  سیبای بانک ملی بنام دانشگاه مازندران پرداخت نماید و فیش واریزی را به کارشناس مربوطه  در  موسسه تحویل دهند ، در غیر اینصورت دانشجویان دو و یا سه ترم مشروطی و همچنین دانشجویانیکه در سنوات مجاز نتوانستند واحدهای خود را پاس نمایند اخراج میگردند و مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو میباشد.

 

 

آموزش