آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی - کد صفحه : 249

موسسه آموزش عالی ساريان

خلاصه آیین نامه آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام نويسی 

ماده 3

دانشجو موظف است در هر نيمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام مي کند برای ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نويسی بدون اطلاع و عذر موجه ، در يک نيمسال  به منزله انصراف از تحصيل است. در صورت تاخير و يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد ولی آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وی محسوب مي شود.

تبصره :

 دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نويسی، با دلايل مستند  بطور مکتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلی به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

منع تحصيل همزمان

دانشجو در يک زمان حق نام نويسی و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هررشته بيش از يک گرايش در يک يا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يکی از رشته های انتخابی به تشخيص کميسيون بررسی موارد خاص وزارت علوم، محروم و سوابق تحصيلی وی باطل اعلام   مي شود ودانشجو در اين حال موظف است کليه هزينه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

 

واحد درسی 

آموزش در تمام دانشگاهای کشور مبتنی بر نظام واحدي است . در نظام  واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجيده می شود و قبولی يا عدم قبولی دانشجو در يک درس به همان درس محدود است.

حداقل و حد اکثر واحد ها

ماده 11

هر دانشجو می تواند در هر نيمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.( برای ورودی 91 به بعد حداقل  14 واحد  می باشد.)

تبصره 1- در آخرين نيمسال تحصيلی دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2- در صورتيکه دانشجو برای فراغت از تحصيل تنها يک درس باقيمانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تائيد استاد مربوطه می تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفی به استاد بگذراند. ( برای دانشجویان ورودی 91 به بعد دو درس معرفی به استاد میتواند داشته باشد.)

تبصره 3- اگر دانشجويي در يک نيمسال ميانگين کل نمراتش حداقل 17 باشد  مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 4- در مواردی که دانشجو برای برای فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد حتی اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحد های باقی مانده را دريک نيمسال انتخاب کند.

تبصره 5- تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

تبصره 6- دانشجوئی که به صورت مشروط نام نويسی می کند جز در اخرين نيمسال تحصيلی حق انتخاب بيش از 14 واحد درسی در آن نيمسال را ندارد.

دروس پيش نياز

ماده 12

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودی در يک يا چند درس به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معينی کمتر باشد موظفند حسب نياز رشته دروسی را که در ان دانشگاه تعيين می کند به عنوان دروس جبرانی يا پيشنياز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1 - تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذيرنده است.

تبصره 2- ارائه دروس پيش نياز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاها از هر حيث مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است. نمره اين دروس در کارنامه دانشجو ثبت و ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی يا ردی دانشجو نيز تاثير دارد.

طول دوره

ماده 13 حد اکثر مدت مجاز تحصيل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پيوسته 6 سال است. در صورتيکه دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود. ( برای ورودی 91 به بعد  برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2.5 سال و برای کارشناسی پیوسته 5 سال میباشد(

 

 

حضور در جلسات درس 

ماده 14

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس  الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از   مجموع ساعات آن درس تجاوز کند . در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1- در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از  باشد ولی غيبت او موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال برای وی الزامی است و لی نيمسال مذکور به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب ميشود.

تبصره 2- غيبت در جلسات دوهفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشنهاد جزو  غيبت مجاز محسوب مي شود.

ماده 15

غيبت غير موجه در امتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16

تشخيص موجه بودن  غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه يا کميته منتخب آن شورا است.

حذف و اضافه

ماده 17

دانشجو ميتواند در هر نيمسال فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلی حداکثر 2 درس انتخابی خود را حذف يا دو درس انتخابی خود را با دو درس ديگر جابجا نمايند مشروط بر آنکه واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده 18

در صورت اضطرار دانشجو می تواند  تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلی مانده فقط يکی ازدرسهای نظری خود را با تائيد گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط بر اينکه غيبت دانشجو در آن درس بيش از   مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهای باقيمانده وی از 12 واحد کمتر نباشد.

ماده 19

حذف کليه درسهای اخذ شده در يک نيمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد و در اينصورت نيمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

تبصره ماده 20

امتحان پايان نيمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 21

ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو نمره درس است  و نمرات دانشجو در هردرس عددی بين صفر  تا بيست تعيين می شود.

ماده 22

نمره قبولی در هر درس 10 است . دانشجوئی که در هر يک از دروس الزامی مردود شود در اولين فرصت ملزم به تکرار آن است. با اين حال نمرات کليه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور می شود.

 

تبصره ماده 25

نمره پس از اعلام به آموزش دانشگاه غير قابل تغيير است.

ميانگين نمرات

ماده 26

در پايان هر نيمسال تحصيلی ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلی، ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه ثبت مي شود.

تبصره 1

برای محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحد های هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمامی دروس که دانشجو برای آنها نمره گرفته است ( اعم از ردی يا قبولی ) بر تعداد کل واحد های اخذ شده تقسيم می شود.

تبصره 2

دوره تابستانی به عنوان نيمسال تحصيلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که در دوره تابستانی اخذ می گردد تنها در محاسبه ميانگين کل دانشجو محسوب مي شود.

 

 

نام نويسی مشروط

ماده 27

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد در غير اينصورت نام نويسی دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

ماده 28

دانشجوئی که به صورت مشروط نام نويسی می کند جز در آخرين نيمسال تحصيلی حق انتخاب بيش از 14 واحد درسی در آن نيمسال را ندارد.

 

ماده 29

در صورتی که ميانگين نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پيوسته در سه نيمسال متوالی و يا چهار نيمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلی ، اعم از متوالی و يا متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ،از ادامه تحصيل محروم ميشود.

 

مرخصی تحصيلی و انصراف از تحصيل 

ماده 33

دانشجو مي تواند در هر يک از دورهای کاردانی و کارشناسی ناپيوسته حد اکثر برای يک نيمسال و دوره کارشناسی پيوسته 2 نيمسال متوالی يا متناوب از مرخصي تحصيلی استفاده کند.

تبصره 1

مدت مرخصي تحصيلی جزوحداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب   می شود.

ماده 34

تقاضای مرخصی تحصيلی بايد به صورت کتبی حداقل 2 هفته قبل از شروع نام نويسی هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

انصراف از تحصيل

ماده 36

دانشجوئي که بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد در خواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط برای يکبار در فاصله يک ماه از تاريخ در خواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد . پس از انقضای اين مهلت حکم انصراف از تحصيل وی صادرمی شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.