معاونت اداري و مالي - کد صفحه : 158

آقای عباس اصغرنژاد
تلفن: 33688046-011


پست الكترونيك:

 شرح وظایف

    - برآورد اعتبار مورد نیاز فعالیتهای جاری و توسعه ای دانشگاه و تدوین بودجه پیشنهادی و گزارش عملکرد سالانه و ادواری و ارائه به رئیس     

      دانشگاه

   - تدوین دستورالعملها و رویه های اجرائی دانشگاه و پی گیری تحقق هدفهای اجرائی و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای   

     مختلف

   - انجام کلیه امور اداری، مالی و رفاهی و نظارت بر عملکرد کارکنان و اجرای آئین نامه های انضباطی مربوط به پرسنل در چارچوب مقررات مربوط

   - برآورد فضای کالبدی مورد نیاز برنامه بلند مدت و کوتاه مدت دانشگاه و تخمین هزینه احتمالی برای ارائه به ریاست دانشگاه

   - برنامه ریزی برای تأمین نیازهای تدارکاتی دانشگاه و انجام مقدمات مربوط به برگزاری مناقصه ها و مزایده ها و  انجام وظایف مربوط به خرید و

     فروش کالا و خدمات و نظایر آنها با رعایت آیین نامه معاملات

   - ارائه الگوهای بهینه سازی مصارف دانشگاه و نظارت بر حسن مصرف منابع